Obchodní podmínky

Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
Všeobecné obchodní podmínky
Provozovatel
IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno IČO: 26907453, DIČ: CZ26907453
Zapsána u Krajského soudu v Brně, dne 3. 10. 2003, Obchodní rejstřík oddíl B, vložka 4018.
Hotel Vista Brno
Hudcova 250/72
621 00 Brno
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IMOS facility, a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, IČO: 26907453, DIČ: CZ26907453 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím užití webových stránek prodávajícího www.eshop.vista-hotel.cz za účelem on-line zakoupení dárkových pobytových a hodnotových poukazů (dále jen „zboží“ nebo „poukaz/poukazy“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshop.vista-hotel.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen “webové rozhraní obchodu”).
1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eshop.vista-hotel.cz (dále jen “webová stránka”) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
2. ZBOŽÍ 2.1 Prodávající na webové stránce nabízí: • hodnotové poukazy v nominální hodnotě od 1.000,- Kč sloužící k úhradě všech hotelových či stravovacích služeb v Hotelu Vista Brno • hotelové pobytové poukazy na konkrétní pobyt, čerpání hotelových služeb v Hotelu Vista Brno.
2.2
Poukazy:
 obsahují jedinečný identifikační kód;
 lze uplatnit pouze jednou;
 nelze směnit za hotovost;
 nelze nahradit při ztrátě;
 částka za nevyčerpaný voucher/pobytový balíček je nevratná;
 doručené jsou e-mailem, kupující si je vytiskne sám
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2 Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “odeslat objednávku”. Odesláním objednávky kupující garantuje, že: • veškeré informace poskytnuté prodávajícímu za účelem objednání zboží jsou správné (údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné);
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
• je oprávněn k použití kreditní či debetní karty (dále jen „platební karta) a disponuje dostatečnými zdroji na pokrytí nákladů za objednané zboží.
3.4 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”). Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím a doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.
3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem (například písemně či telefonicky). V případě odmítnutí potvrzení kupujícím, považuje prodávající objednávku za neplatnou.
3.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména:
i) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), ii) v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby webového rozhraní obchodu.
3.7 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případech, kdy se výrazným způsobem změnila cena nabízeného zboží. V případě, že taková situace nastane, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato vrácena.
3.8 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu; o takovém postupu informuje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit
4.2 Ceny jsou platné v čase objednání zboží. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny v případě změny peněžních kursů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od poddodavatelů.
4.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu platební kartou přes internet zabezpečenou platební bránu GP (akceptujeme platební karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro)
4.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. DODÁNÍ ZBOŽÍ 5.1 Zboží je na e-mail kupujícího dodáno během tří (3) pracovních dní od přijetí platby.
5.2 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.
5.3 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
5.4 Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění určeném v kupní smlouvě a včas mu to oznámí.
5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 6.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží případně do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
6.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”), nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném čase.
7. PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ ZBOŽÍ 7.1
Platnost poukazů je 24 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno konkrétní datum čerpání poukazu (např. termín pobytu). Konkrétní platnost zboží je vyznačena na zboží. Zboží je možné čerpat v libovolném termínu uvedeném v době platnosti zboží dle kapacitních možností hotelu. Pokud není v tomto termínu poukaz vyčerpán, propadá bez náhrady. Poukaz lze uplatnit pouze na rezervace hotelových služeb (pobytů apod.) prodávajícího učiněné přes přes rezervační oddělení prodávajícího, nikoliv na nabídky (rezervace) třetích osob (zprostředkovatelů služeb apod.). Hotel má právo pobyt na pobytový poukaz odmítnout.
7.2 Zakoupený poukaz nelze stornovat.
7.3 V případě hotelových pobytových poukazů je náplň poukazu pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci služeb poskytovaných prodávajícím.
7.4 Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti či platební kartou přímo v hotelu.
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
7.5 Na zboží není vyznačeno jméno majitele, uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání.
7.6 Čerpání služeb dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci upozornit na čerpání zboží. Zrušení rezervace oznámené méně než 24 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín nedostavíte, bude mít za následek anulování poukazu.
7.7 Veškerá zvláštní ujednání týkající se rezervací termínů musí být prováděna přímo s hotelem. Prodávající doporučuje přímo s hotelem znovu potvrdit veškerá ujednání ještě několik dní před realizací, čímž se zamezí nepříjemnostem.
7.8 Poukaz je nutné čerpat jednorázově, průběžné čerpání služeb není možné. V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.
7.9 Prodávající se zavazuje poskytovat služby, na které bylo zboží zakoupeno v souladu s popisem na webové stránce, a to vždy s dostatečnou kompetencí a péčí. Prodávající se tímto nezavazuje k žádným jiným zárukám.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 8.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLANÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
9.2 Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci webové stránky prodávajícího kupující uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Pokud si kupující přeje, aby mu byla zasílána obchodní sdělení a související informace prodávajícím, může se k odběru přihlásit v rámci webové stránky prodávajícího. Tento odběr může být kdykoli zrušen odkazem v e-mailu. V rámci webové stránky prodávajícího je kupující povinen se seznámit s poučením o svých právech týkajících se ochrany osobních údajů.
9.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, popř. využít svého práva žádat opravu nebo doplnění nepřesného osobního údaje.
9.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající jakožto jejich správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány jiným třetím osobám.
9.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy ovšem při dodržení požadavků vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění z kupní smlouvy popř. dobu jiných sjednaných plnění.
9.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat. Kupující si je vědom skutečnosti, že určité osobní údaje poskytnuté prodávajícímu jsou nezbytné k plnění na základě uzavřené smlouvy.
9.7 Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Prodávající osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Kupující má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, i když nebude jeho námitce
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
vyhověno. Právo kupujícího na soudní ochranu v případě, že se domnívá, že jeho práva týkající se ochrany osobních údajů a způsobu jejich zpracování byla prodávajícím nebo jiným zpracovatelem porušena, není dotčeno.
9.8 Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje kupujícího, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o přístup k informacím o a) účelu zpracování; b) kategorii dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorii příjemců, d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existenci práva požadovat od prodávajícího opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se kupujícího nebo omezení jejich zpracování; f) právu podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od kupujícího; h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování.
9.9 Kupující je oprávněn žádat prodávajícího o to, aby vymazal osobní údaje, které se kupujícího týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) kupující odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) kupující vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. V případě, že prodávající osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval subjekt zpracovávají, o žádosti, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Výše uvedené se neuplatní, pokud je to nezbytné a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je prodávající jakožto správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
9.10 Kupující je oprávněn žádat prodávajícího o to, aby omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popření přesnosti osobních údajů kupujícím; b) zpracování je protiprávní a kupující odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití; c) prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) kupující vznesl námitku proti zpracování. Pokud je žádost kupujícího úspěšná, je kupující oprávněn obdržet vyrozumění ze strany prodávajícího o tom, že bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
9.11 Prodávající oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, jak je uvedeno výše, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
9.12 Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu jakožto správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty tj. prodávající, bránil, a to přímo prodávajícím, je-li to technicky možné, v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a b) zpracování se provádí automatizovaně. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Uvedené právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
9.13 Kupující má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím; b) povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo c) založeno na výslovném souhlasu kupujícího. V případech uvedených v písm. a) a c) provede prodávající vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů kupujícího, alespoň práva na lidský zásah ze strany prodávajícího, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.
10. DORUČOVÁNÍ 10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
10.2 Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
11. ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ 11.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
11.2 V případě sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit
Hotel Vista**** IMOS facility, a.s. Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno Penzion Dvořákova
Hudcova 72 IČO: 26907453 Dvořákova 1
621 00 Brno DIČ: CZ26907453 602 00 Brno
vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat prodávajícího.
11.3 Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
11.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
11.8 Kontaktní údaje prodávajícího: i) adresa pro doručování: Hudcova 250/72, 62100 Brno ii) adresa elektronické pošty hotel@vista-hotel.cz