Podmínky ochrany osobních údajů

Informační povinnost se zpracováním osobních údajů
Společnost IMOS facility, a.s., IČO: 26907453, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, Hotel Vista
(„Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími
právními předpisy.
Za účelem jednání - přijet a zpracování poptávky, vzájemné komunikace a přípravy smlouvy jsou
zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, název společnost,
adresa, e-mail, telefonní číslo a to na základě plnění právní povinnost, plnění smlouvy, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy od subjektu údajů.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých
k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na
základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny,
naleznete http://www.vista-hotel.cz/cs/kontakt.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu určitou 6 let.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež
subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádost subjektu údajů poskytne subjektu údajů
údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se
nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se
obrátit se stížnost na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
Kontaktní údaje Správce
IMOS facility, a.s., IČO: 26907453, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, místo podnikání: HOTEL VISTA,
Hudcova 72, 621 00 Brno-Medlánky, tel: 00420 541 217 088, e-mail: hotel@vista-hotel.cz.